I. Khái niệm Anycast I.1. Khái niệm Anycast 1. Khái niệm về Unicast Đây là một khái niệm thông tin truyền định hướng, chỉ sự trao đổi thông tin trong đó thông tin được gửi từ một điểm này đến một điểm khác, nghĩa là chỉ có một người gửi và một người nhận. Trong mô hình Unicast ...

Read More